„amiben az angyalok mosdottak”
A kút szerepe a tisztálkodásban

„Karácsony éjszakáján… Aki leghamarabb vitt a kútról vizet éjfélkor, az vitte el az aranyos vizet, amiben az angyalok mosdottak.”

E hiedelmet Babus Jolán gyűjtötte az 1950-es években a beregi Tiszahátról, amelyről már akkor így vall: „Ez már csaknem feledésbe ment szokás, kevesen emlékeznek rá, ma nem gyakorolják.” (Babus J. 1976. 117.)

Nyáridőben a tél legszentebb ünnepét idézni talán nem ildomos, de ezen rövid bevezetés kedvéért én most mégis megteszem. Ennek legjelentősebb oka az idézett hiedelem kötődése a parasztporták e témakörben kihagyhatatlan objektumához, a kúthoz, hiszen az onnan vitt aranyos víznek nagy értéke volt: széppé és egészségessé tette azt, aki megmosdott benne.

A tisztálkodás legalapvetőbb feltétele a víz. Az 1900-as évek elején a falvak lakói mind a természetes, mind a mesterséges víznyerés útját-módját ismerték, használták.

Azt gondolhatnánk, hogy akik fürdésre alkalmas természetes folyó vagy álló vizek közelében éltek, azok nyári időszakban a természet adta lehetőségeket kihasználva gyakrabban merültek vízbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei néprajzi gyűjtések azonban nem feltétlenül erről árulkodnak. Luby Margit írásait tallózva ezt olvashatjuk:

„Parasztember jó, ha nyárba egyszer megfiredik a Szamosban. …

Persze ennek a folyóban való fürdésnek sok az áldozata, mert a nők közül senki, s a férfiak 99 százaléka nem tud úszni. … Természetes, hogy aki aztán egyszer fürdésközben kotúba (gödörbe) lép, az ottvész menthetetlenül.” (Luby M. 1935. 208.)

Ugyanakkor Túristvándiból származó néprajzi leírások a templomkert mögötti lófürösztőről is tudósítanak, ahová a csordát is behajtották, ahol a szekereket is lemosták, és ahol a fiatalság is fürdött nyáron. Azt, hogy a Túr vizében milyen gyakran merült el az ifjúság, sajnos nem tudhatjuk meg a gyűjtésekből, de bizonyára arra ügyeltek, hogy ne közvetlenül a csorda után fürödjenek, mert az emlékek szerint:

„Amikor kiment belőle a csorda, a trágya úszkált a víz tetején.” (Hadházy P. 1986. 127.)

Amellett, hogy egyes vidékeken a természetes vizekben fürödtek, a kutak vizét gyakran használták mosdásra és olykor fürdésre, fürösztésre is.

Az említett kutak a mesterséges víznyerés formái, s ezeket a Magyar Néprajzi Lexikon így jellemzi: földbe mélyített, bélelt vagy béleletlen gödrök, amelyekből a vizet különböző szerkezetekkel emelik ki. (Balogh I. – Hoppál M. 1980. 362-364.)

Kezdetben az ásott, később a fúrt kutak, azok mélysége, bélésének és vizének minősége mind-mind az anyagiaktól függött. Hadházy Pál az 1930-as évekbeli túristvándi kutakat így jellemzi:

„A fúrott kút létesítése előtt csak négy jóvizű kút volt lstvándiban. A kastély körül két ásott, betongyűrűvel bélelt kút volt, az egyik a báró, a másik a tisztségeviselők részére. A harmadik, fabödönös kút a lelkészlakás udvarán, a negyedik pedig, mely betongyűrűs kút volt, az iskola udvarán

A faluban lévő ásott kutak vize fertőzött volt. Ezek talajvizes, nyitott fedelű kutak voltak, néhány belőlük betongyűrűs. A kút gémjére és kávájára rászállottak a madarak, belepiszkoltak, a szél pedig mindenünnen belesodorta a szemetet. Az istállóhoz is közel voltak, 4-6 méternyire, a trágyadomb sem esett messzebb! Nos, ilyen kutakból ittak, ilyen vízzel főztek.” (Hadházy P. 1986. 126-127.)

AZ 1940-es évekre történt változásokat, szabályokat egy nyírlugosi leírás foglalja össze:

1943-ban szabályzat rögzíti, hogy minden telken kutat kell ásni. A múlt század végén csak 9-10 közös kút volt a faluban. Ezeket a közös kutakat arról nevezték el, akinek a háza előtt álltak /Szemén kútja stb /. Ma általában mindenkinek van saját kútja, csak elvétve fordul elő, hogy két szomszédnak van egy közös kútja. Ilyen esetekben a kút vagy a közös kerítésen van, az utcai részen, vagy pedig állandó nyilast, vagy kiskaput hagynak az udvari kerítésen, hogy a szomszéd átjárhasson vízért. … A kutak általában gémesek. Az esetek nagyobb részében az utcai kerítéstől néhány lépésre állnak, az utcához közel. Ez az a hely /a kapu mellett/, ahol a kút a legkevésbé van útban a szekérrel való közlekedés szempontjából.  … A kút mindig távol van az istállótól és a trágyadombtól, amit szintén a hatóságok erélyes fellépése eredményének kell tartanunk. (Viga Gy. 1977. 29-30.)

A kúttípusok között számtalan kezdetleges változatot találhatunk: nyertek vizet az árokból, a vályoggödörből, kubikgödörből, az ásott gödrökből (más néven gödörkútból) és az úgynevezett sírkutakból is. A felsoroltak közül a kubikgödör a fák tövének, a kivett dücskőnek a helye, amelyben összegyűlt a víz. A gödörkutakat fűzfavesszőfonással bélelhették. A sírkutak olyan gödrök voltak, amelyekhez 3-4 lépcső vezetett lefelé, így hosszuk kb. 2 méter volt. (Gaál I. 2004. 55-56.)

Az ásott kutaknak többféle fával bélelt szerkezetét ismerték: eltérő volt a fakút, a kútládás megoldás és a pendelyes kút is. (Gaál I. 2004. 55-56.)

A kezdetleges kutakból a víz kimerése történhetett horgasfával, kötéllel vagy lánccal; ezek mindegyikének végére vödröt rögzítettek.

A különböző betongyűrűs, fejlettebb kúttípusok között találhatjuk a gémeskutakat és a tekerőhengeres kutakat, melyeknek ismertebb változata a kerekes kút. A víz kihúzására ezekben az esetekben is a vödör szolgált, amit a gémeskút ostorának végére, a tekerőhengeres kútnál a kötél vagy a lánc végére akasztottak.

A gémeskutak szerkezetéhez – ágas, gém, ostor – hozzátartoztak egyéb kiegészítő elemek is:

 „A kútágas köré földet hánytak, amit sövénnyel körülfontak. A kútgém vastag végén kölönc, mely célra dücskőt, fadarabot, követ kötöttek, vagy elhasznált bográcsot akasztottak kő és tégladarabokkal megrakva.” (Kiss L. 2008. 392-401.)

Annak ellenére, hogy egyes leírások konkrétan nem jelzik, hogy a mosdás, fürdés vize honnan származik, mégis sejthetjük, hogy egyes vidékeken a természetes vizekről, más vidékeken pedig a kutakból hordták a vizet, hogy a tisztálkodási szokásokat megtartsák:

„Tunyogon azt mondják, hogy szombat este mosdik, akibe jó érzés van. Vasárnap reggel csak az arcát mossa meg. Mindnyájunkat megtakarítom szombat este, mondja a másik. Csak Csekében mondják, hogy szombat este rendre megfürdik a család a szapulókádban. (Luby M. 1935. 208.)

A szegény családoknál a mosakodás mikéntje sokmindenben eltérhetett: például mosakodhattak a kút melletti vályúnál vagy az árokban összegyűlt vízben is. Lavórjuk nem volt, sokszor a szájukba vett vizet az összetett markukba engedték és az arcukat így mosták.(Gaál I. 2004. 56.) Ezt a szegényekre jellemző mosdást Luby Margit 1935-ben így fogalmazza meg: „Az a rosszmájú megjegyzés, hogy szájbúl mosdik, kapcát hord, teljes mértékben áll arra, akinek nincs jó fűtött szobája.” (Luby M. 1935. 208.)

A parasztudvarokban található kutak vizét nap, mint nap használták mosdásra, ritkábban fürdésre. A földek mellett található kutak elsősorban a jószágokat és vigyázójukat szolgálták, és csak nagy ritkán használták mosdásra. A cséplőgépek megjelenése után ilyen ritka alkalom volt a cséplésben résztvevők déli mosdása:

„A cséplőgép pitymallatkor már indult, és reggel 8 óra körül megállott, hogy a munkások früstököljenek. A reggeli szabad idő egy óra volt. Ezután tovább folyt a munka délig. Az ebéd pontos kezdetét nem lehetett megszabni. Mikor az ebédvivők nagyobb része megérkezett, leállította a gépész a gépet, s kezdődött a két órás déllelés. Ekkor a dolgozók a kútnál megmosakodtak, árnyékos helyet kerestek, s ebédeltek.(Szamosszeg, Balogh L. 1986. 38-39.)

A kút a paraszti élet elengedhetetlen tartozékává vált, gyakorlatilag a ritkán emlegetett mosdás, fürdés mellett számtalan fontosabbnak vélt „feladata” volt. Lényegesebb rendeltetésként sorolhatjuk fel, hogy vizet szolgáltatott az emberi ivóvízellátásához, az állatok itatásához, a mosáshoz, a hűtéshez, a tűzvész oltásához, az építkezéshez, a vályogvetéshez, továbbá fontos szerepet kapott a hiedelmekben.

A felsorakoztatott példákból láthatjuk, hogy a kutaknak – ha nem is kizárólag a tisztálkodás kapcsán –nagy jelentőségük volt. Miután minden portán megjelentek, igyekeztek vigyázni azok tisztaságára, de saját eszközeikkel annak veszélyes voltát is megpróbálták „kezelni”, ami a gyerekek esetében az ijesztgetés formájában jelentkezett:

„Én nem láttam jezsibabát. Annyit tudok, hallani hallottam sokat, hogy szaladt a gyerek a kút fele,
s akkor intették, hogy: “Ne menj oda, mert ott a jezsibaba!” Azért mondták, hogy bele ne essen a kútba.”
(Nyíregyházi szlovákok, Erdész S. 1977. 80.)

Rózsáné Bóna Bernadett
néprajzos muzeológus

Irodalom

Babus Jolán
1976      Néprajzi tanulmányok a beregi Tiszahátról. Jósa András Múzeum Kiadványai 6. Nyíregyháza

Balogh László
1986      Dolgozatok Szamosszeg néprajzából. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai 21.,              Nyíregyháza

Balogh István – Hoppál Mihály
1980      „kút” In: Magyar Néprajzi Lexikon 3., Budapest. 362-364.

Erdész Sándor
1977      Nyíregyházi szlovák (“tirpák”) nyelvjárási és néprajzi emlékek. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai 9., Nyíregyháza

Gaál Ibolya
2004      Földbe épített lakóépítmények és azokban lakók életviszonyai Szabolcs-Szatmár –Bereg vármegyében a XX. században. Jósa András Múzeum Kiadványai 57., Nyíregyháza

Hadházy Pál
1986      Néprajzi dolgozatok Túristvándiból. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai 22. Nyíregyháza

Kiss Lajos
2008      A Rétköz népi építkezése. (A szöveget gondozta Dám László) JAMÉ 50., Nyíregyháza, 385-407.

Luby Margit
1935      A parasztélet rendje. Budapest

Viga Gyula
1977      Telekformák Nyírlugoson. In: Németh Péter (szerk.): Néprajzi kutatások Nyírlugoson I., Jósa András Múzeum Kiadványai 8., Nyíregyháza. 18-48.

Unisciti al divertimento ad Alpino Casino, il fulcro del gioco in Italia

Benvenuti ad Alpino Casino, il cuore pulsante del mondo del gioco d'azzardo in Italia. Con una storia ricca di tradizione e innovazione, questo casinò rappresenta non solo un luogo di divertimento, ma anche un punto di riferimento per gli amanti del gioco. In questo articolo esploreremo insieme le ragioni per cui Alpino Casino è diventato un'icona nel panorama ludico italiano e scopriremo cosa lo rende così speciale.

Unisciti a noi in questo viaggio attraverso le sale da gioco più emozionanti del paese e lasciati affascinare dalla magia di Alpino Casino. Scopriremo insieme le offerte esclusive, i giochi d'azzardo più popolari e le sorprese che questo casinò ha in serbo per i suoi visitatori. Preparati a vivere un'esperienza unica e coinvolgente, dove l'emozione e il divertimento si fondono in un mix indimenticabile. Se sei pronto per un'avventura indimenticabile nel mondo del gioco, non puoi perderti Alpino Casino!

Scopri l'ampia selezione di giochi d'azzardo a Alpino Casino

Unisciti al divertimento ad Alpino Casino, il fulcro del gioco in Italia. Con una vasta selezione di giochi e slot machine, Alpino Casino offre un'esperienza di gioco avvincente e coinvolgente per tutti gli amanti del casinò. Sia che tu sia un principiante o un giocatore esperto, troverai sicuramente qualcosa che ti piace su questo sito. Visita https://www.alpinocasino247.com/ per iniziare a giocare oggi stesso!

Con bonus generosi e un'interfaccia utente intuitiva, Alpino Casino garantisce un'esperienza di gioco senza pari. Approfitta delle promozioni esclusive e delle offerte speciali mentre ti immergi in un mondo di divertimento e adrenalina. Non perdere l'opportunità di unirti alla community di giocatori entusiasti su Alpino Casino. Entra su https://www.alpinocasino247.com/ e vivi l'emozione del gioco online in un ambiente sicuro e affidabile.

Esperienze uniche e coinvolgenti per i visitatori di Alpino Casino

Benvenuto ad Alpino Casino, il luogo perfetto per gli amanti del gioco in Italia. Qui, l'emozione e il divertimento sono garantiti grazie alla vasta selezione di giochi d'azzardo e alle atmosfere coinvolgenti che ti aspettano.

Unisciti alla nostra community di giocatori entusiasti e lasciati trasportare dall'adrenalina delle scommesse. Con una varietà di slot machine, tavoli da gioco e scommesse sportive, c'è qualcosa per tutti i gusti ad Alpino Casino.

Presso il nostro casinò, potrai godere di un servizio clienti impeccabile e di promozioni esclusive pensate per rendere la tua esperienza di gioco ancora più speciale. Siamo il punto di riferimento per chi cerca divertimento e intrattenimento di alta qualità.

Non perdere l'occasione di vivere emozioni uniche e di provare la fortuna ad Alpino Casino. Entra a far parte della nostra famiglia di giocatori e scopri il fascino di uno dei casinò più rinomati d'Italia.

Lusso e comfort: l'ambiente di gioco di Alpino Casino

Entra nel mondo dell'eccitante gioco d'azzardo con Alpino Casino, il principale centro del divertimento in Italia. Situato in una posizione privilegiata, Alpino Casino offre un'esperienza di gioco senza pari per gli appassionati di casinò di tutto il paese. Con una vasta selezione di giochi classici e moderni, Alpino Casino è il luogo ideale per trascorrere momenti emozionanti e indimenticabili.

Unisciti alla nostra comunità di giocatori entusiasti e goditi un'atmosfera unica e coinvolgente. Con personale cordiale e professionale sempre pronto ad assisterti, Alpino Casino garantisce un'esperienza di gioco di alta qualità e sicurezza. Sia che tu sia un esperto giocatore o un principiante, troverai la tua dimensione tra le varie opzioni di gioco offerte dall'iconico Alpino Casino.

Scopri il brivido del gioco d'azzardo in un ambiente elegante e accogliente. Unisciti a noi ad Alpino Casino e vivi la passione del gioco in un contesto unico e raffinato. Con promozioni esclusive e eventi speciali, Alpino Casino è il cuore pulsante del divertimento per gli amanti del casinò in Italia. Entra nel nostro casinò e preparati a vivere emozioni indimenticabili!

Promozioni esclusive e premi speciali per i giocatori fedeli

Benvenuto ad Alpino Casino, il luogo in cui il divertimento e l'emozione si fondono per offrirti un'esperienza di gioco indimenticabile. Situato nel cuore dell'Italia, Alpino Casino è il principale punto di riferimento per gli amanti del gioco d'azzardo e dell'intrattenimento.

Con una vasta selezione di giochi tra cui slot machine, roulette, poker e molto altro, Alpino Casino offre un'ampia gamma di opzioni per soddisfare ogni tipo di giocatore. Che tu sia un principiante o un esperto del settore, troverai sempre qualcosa di adatto ai tuoi gusti e alle tue preferenze.

Unisciti a noi per vivere l'emozione del gioco in un ambiente elegante e accogliente, dove il divertimento è garantito. Con personale cordiale e professionale sempre pronto ad assisterti, potrai goderti ogni momento trascorso ad Alpino Casino in totale relax e sicurezza.

Inoltre, non perderti le nostre promozioni e eventi speciali che rendono l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente e gratificante. Scopri tutto ciò che Alpino Casino ha da offrirti e lasciati trasportare in un mondo di divertimento e intrattenimento senza pari.

Per concludere, Alpino Casino si conferma come il luogo ideale per un'esperienza di gioco entusiasmante e coinvolgente in Italia. Con la sua vasta selezione di giochi, atmosfera accogliente e servizio clienti impeccabile, Alpino Casinò è il fulcro del divertimento per gli amanti del gioco. Non solo offre un'ampia varietà di opzioni di gioco, ma garantisce anche un ambiente sicuro e regolamentato per gli appassionati di casinò. Unisciti a noi ad Alpino Casino per vivere emozioni uniche e indimenticabili!