Project Description

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Jósa András Múzeum
pályázatot hirdet

Sóstói Múzeumfalu
területi múzeumigazgató
munkakör ellátására.

A munkaviszony (vezetői megbízás) időtartama:

határozott idejű 2024.01.01-jétől 2026.12.31-ig tartó munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Skanzen utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Sóstói Múzeumfalu vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítására a Munka Törvénykönyve az irányadó.

Pályázati feltételek:

– mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség,
– KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
– a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkeznie kell,
– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése – kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik – vagy nyilatkozik, hogy a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő 2 éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának,
– büntetlen előélet, a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt és büntetőeljárás hatálya alatt, cselekvőképesség, magyar állampolgárság,
– a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– PhD,
– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat megléte,
kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység végzése.
– A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
– KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása: államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat közjegyző által hitelesített másolata, vagy szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás közjegyző által hitelesített másolata,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség(ek), szakképzettség és az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben az előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzéssel nem rendelkezik és nem mentesül annak letétele alól, vállalja annak a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belüli elvégzését,
– a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat igazolása,
– vezetői gyakorlat igazolása,
– kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó az 1997. évi CXL törvény 94.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és a 2012. évi I. törvény 44/A. § szerinti büntető eljárás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
– a megbízás időtartamára szólóan, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
– pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalására vonatkozóan,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
– magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Legkorábban 2024. január 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tamás-Menydörgős Tünde humánpolitikai referens nyújt, a 20/399-4220-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban, „Sóstói Múzeumfalu, területi múzeumigazgató pályázat” megjelöléssel személyesen kell benyújtani a Jósa András Múzeum, Dr. Rémiás Tibor Gábor igazgató részére hivatali munkaidőben (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. Az 1997. évi CXL törvény 46.§ (3) bekezdése alapján a területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.
A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a szakmai bizottság és a miniszter írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 01.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja – 2023. szeptember 04.
– Jósa András Múzeum honlapja – 2023. szeptember 04.
– Sóstói Múzeumfalu honlapja – 2023. szeptember 04.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a Jósa András Múzeum igazgatója. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ, valamint a pályázattal kapcsolatos, személyes adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.josamuzeum.hu honlapon.

A pályázati felhívás letölthető itt