Alapszabály

 

 

A Múzeumfalu Baráti Köre – Nyíregyháza-Sóstó –

2000. június 22-én módosított, kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálya


I. Az Egyesületről


1. Az Egyesület neve: Múzeumfalu Baráti Köre – Nyíregyháza-Sóstó

2. Az Egyesület működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

3. Az Egyesület székhelye és postai címe: Sóstógyógyfürdő, Múzeumfalu, 4431 Tölgyes utca 1.

4. Az Egyesület pecsétje: Körpecsét, közepén a Múzeumfalu egyik népi lakóházának képe,
e körül "Múzeumfalu Baráti Köre Nyíregyháza-Sóstó 1989" felirat.

5. Az Egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet és hivatásának körében
kötelezettségeket vállalhat.

6. Az Egyesület felügyeleti szerve: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ügyészség


II. Az Egyesület célja, feladata


7. Az Egyesület kulturális, múzeumi és műemlékvédelmi közhasznú tevékenységet szolgáló szervezet;
célja, hogy ápolja a városi és megyei közművelődési és más intézményekkel a kapcsolatot és bázisa
legyen a népi hagyományok, népi műemlékek ápolására és megőrzésére szerveződő közösségnek.

8. Az Egyesület feladatának tekinti, hogy népszerűsítse a Múzeumfalu munkáját.

9. Kiállításokat, ismeretterjesztő előadásokat, közművelődési programokat szervez, s azokra szervezi
a közönséget.

10. Részt vesz a muzeális tárgyak felderítésében, gyűjtésében, elősegíti és szorgalmazza a néprajzi
tárgyak múzeumba kerülését.

11. A múzeum tudományos és alkotómunkájának elősegítésére kiadványokat jelentet meg,
s más propagandakiadványok megjelentetésével is elősegíti az intézmény minél szélesebb körben való
megismertetését.

12. Ápolja a belföldi és külföldi rokon intézményekkel való kapcsolatot.

13. A múzeumfalu Barabási szatócsboltját üzemelteti abból a célból, hogy ott a múzeumlátogatók
kulturált módon vásárolhassák meg a múzeum és a Baráti Kör kiadványait, valamint a hagyományos,
népművészeti jellegű ajándéktárgyakat. Az üzemeltetésből származó nyereséget a 8-12. pontban kitűzött
célok megvalósítására kell fordítani.

Amennyiben más vállalkozási tevékenységet is folytat, az abból befolyt nyereséget is – hasonlóan
a gazdálkodás során elért eredményhez – kizárólag a 11-12. pontban felsorolt közhasznú célok megvalósítására fordítja, azt nem osztja fel. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai¬nak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

14. A Baráti Kör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azok¬nak anyagi támo¬gatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap és a jövőben sem fogad el, országgyűlési képvi¬selőjelöltet nem állított és nem támogatott, s a jövőben sem fog állítani és támogatni. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhes¬sen közhasznú szoilgáltatásaiból.


III. A tagság feltételei


15. Az Egyesület tagja lehet minden olyan nagykorú személy, aki a múzeumügy, a múzeu¬mi munka iránt érdeklődik, és azt az alapszabály célitűzései szerint elő kívánja segíteni.

16. Pártoló tagként jogi személyek is beléphetnek.


IV. A tag jogai


17. A tag

a.) a Közgyűlésen szavazati és tanácskozási joggal vesz részt, azon észrevételt tehet és javaslatait előterjesztheti

b.) részt vesz az Egyesület vezetőségének megválasztásában és abba beválasztható

c.) igazolványt kap, mely a megyei múzeumok igazgatósága kiállításainak díjtalan látogatására jogosít

d.) díjtalanul kapja az Egyesület évente egyszer megjelenő Tájékoztatóját, amely az Egyesület és a múzeum évi munkájáról, eredényeiről, terveiről tájékoztat

e.) önköltségi áron megvásárolhatja az Egyesület valamennyi kiadványát

V. A tag kötelességei


18. A tag


a.) körülményei és lehetőségei szerint részt vesz a 8-10. pontban szereplő feladatok megvalósítá¬sá¬ban

b.) a 11. pontban szereplő feladat megvalósítását tagsági díjával elősegíti. Az egyéni belépők tag¬sá¬gi díja évi 100 forint, a nyugdíjasok részére évi 50 Ft. A pártolótagként szereplő jogi személyek tagsági díja összegszerűen nincs meghatározva. A tagsági díjakat Nyíregyháza OTP csekkszám¬lára kell befizetni.


VI. A tagság megszűnése


19. A tagság a tag kilépésével, kizárásával vagy halálával megszűnik.


VII. A Közgyűlés


20. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlésen az Egyesület tagjai tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt.

21. A Közgyűlésre az Egyesület minden tagját a napirend közlésével meg kell hívni.

22. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon minden érdeklődő részt vehet, de szavazati joggal csak a Baráti Kör tagjai rendelkeznek.

23. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés határozat¬képességéhez legalább a tagok felének + 1 főnek a jelenléte szükséges. Amennyiben a Közgyűlést határozatképesség hiányában el kell napolni, a 15 napon belül összehívott új Közgyűlés a megjelen¬tek számától függetlenül határozatképes.

24. A Közgyűlést a vezetőség évenként egyszer hívja össze, meghívók kiküldésével.


VIII. A vezetőség


25. Az Egyesület ügyeit két közgyűlés között a Vezetőség intézi. Tagjait a Közgyűlés 5 évre választja. Tagjainak száma 5-7 személy, a Közgyűlés határozatának megfelelően.

26. A Vezetőség saját tagjai sorából megválasztja az elnököt, alelnököt, titkárt, a pénztárost, jegyzőt, akik anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el megbízatásukat. A Vezetős¬ég tagjai közé házastársak, közvetlen hozzátartozók nem választhatók.

27. A Vezetőség a Közgyűlésnek felelős az Egyesület munkájáért. Működése során ellátja a 8-12. pont¬ban szereplő feladatok megvalósításából reá háruló munkát.

28. A Vezetőség évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az üléseket az Egyesület titkára írásban hívja össze, a meghívóban közli az ülések tárgyát és napirendi pontjait.

29. A Vezetőség ülésein az Egyesület bármely tagja szavazati jog nélkül részt vehet. A Veze¬t¬őség hatá¬ro¬zat¬képes, amennyiben tagjainak fele + 1 fő az ülésen megjelenik. Határoz¬atot a megjelent vezetősé¬gi tagok egyszerű többséggel hoznak. Szavazat¬egyenlőség ese¬én az ülés elnökének szavazata a döntő.

30. A Közgyűlés és a Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bár¬mi¬lyen más előnyben része¬sül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

31. A Vezetőség az Egyesület éves munkájáról év végi beszámolót készít, azt brosúra formájában az Egyesület valamennyi tagjához eljuttatja. A beszámolók jóváhagyása az évente esedékes közgyűlé¬sen a tagok egyszerű többségi szavazatával történik.

32. Az Egyesületet külső szervek felé az Elnök képviseli; akadályoztatása esetén írásbeli meghatalmazás alapján az Egyesületet a vezetőség bármely tagja képviselheti. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök, a titkár és a pénztáros rendelkezik, utalványozáshoz közülük két személy aláírása szükséges.


Az Egyesület megválasztott elnöke: 

alelnöke:

titkára: Tömöri László (Nyíregyháza, Szarvas u. 2.)

pénztárosa: dr. Páll István (Nyíregyháza, Kossuth u. 8.)

jegyzője: Pappné dr. Kurucz Katalin (Nyíregyháza, Bethlen G. U. 25.)


33. Az Egyesület vezetősége belső szabályzatban rendelkezik az Egyesület működése során keletkezett döntések nyilvántartásáról, a közgyűlés és a vezetőség ülésein meghozott döntések érintettekkel való közléséről, ill. azok nyilvánosságra hozataláról, az iratokba való betekintés rendjéről, valamint az Egye¬sület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánossá¬gá¬ról.


IX. Az Egyesület vagyona


34. Az Egyesület vagyona: a tagsági díj, támogatás, ajándék, kulturális és egyéb rendezvények bevételei.

35. A bevételekkel az Egyesület önállóan gazdálkodik. A rendelkezésre álló összegből a 8-12. pontban szereplő feladatok megvalósításának költségeit fedezi.

36. A Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, ezért a tagok saját vagyonukkal nem tartoznak fele¬lősséggel.


X. Az Egyesület megszűnése


37. Az Egyesület megszűnik, ha más egyesülettel egyesül, vagy az Egyesület önmagát feloszlatja.

38. Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyona felett a Sóstói Múzeumfalu rendelkezik.


XI. Az Alapszabály hatálya


38. Az Alapszabály az Egyesület minden tagjára kötelező, hatályba azonban csak akkor lép, ha a terüle¬ti¬leg illetékes bíróság az Egyesületet bejegyezte.


Sóstófürdő, 2000. június 22.

Dr. Loós Tibor s.k.

a Múzeumfalu Baráti Köre Elnöke